РЦПППО - Пазарджик
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Програма за обучения за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти от област Пазарджик

Прикачени документи

Програма за обучения2.docx