РЦПППО - Пазарджик
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

За нас

Гергана Колчакова- Директор 

Гергана Колчакова притежава докторска степен по специална педагогика със защитена дисертация на тема: "Приобщаваща образователна среда за учениците със специални образователни потребности" в ПУ „Паисий Хилендарски“. Има три магистърски степенипо: логопедия, интегрирано обучение,  начална и предучилищна педагогика. От 2006 до 2016г е директор на  Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности- Пазарджик. От август 2016г. е назначена за директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование- Пазарджик.

e-mail: rc_pz@abv.bg

 

___________________________________________________________


 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………….

Дейността на ресурсните учители и другите специалисти с педагогически функции и служителите на обслужващото звено е разделена в три сектора:

 

Сектор-1: „ Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със СОП“- Регионален екип за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности- Пазарджик.

………………………………………………………………………………………………….. 

Сектор-2: „ Ресурсно подпомагане и прилагане на терапевтични програми на деца и ученици със СОП“.

…………………………………………………………………………………………………..

Сектор-3: „ Административно- стопанска дейност“

………………………………………………………………………………………………

 

Катя Хаджийска- главен счетоводител

Ирина Генова- АТС

Петър Георгиев- шофьор и домакин

Мария Крушарова-хигиенист

 

 

Регионален екип

 РЕГИОНАЛНИ ЕКИПИ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ /РЕПЛРДУСОП- Пазарджик/  на децата и учениците със специални образователни потребности. 

В състава на екипа са включени ресурсни учители, специални педагози от ЦСОП-Пазарджик и ЦСОП- Велинград, психолози, логопеди, рехабилитатор на слуха и говора, специалист за деца със зрителни затруднения, сензорен терапевт и други специалисти при необходимост, лекар, представител на РЗИ- Пазарджик, образователен експерт, представител на РУО- Пазарджик, социален работник- представител на отдел „Закрила на детето“/ДСП- Пазарджик.

Регионалният екип се създава със заповед на директора на регионалния център до 15.09. и работи целогодишно;

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование- Пазарджик разполага с 2 мобилни групи. 

Координаторна РЕПЛРДУСОП- Пазарджик – Красимира Хаджиева

Ръководител на РЕПЛРДУСОП- Пазарджик- Ива Гигова-старши експерт по приобщаващо образование към РУО- Пазарджик:

Основните функции на РЕПЛР са:

  • Одобрява или не одобрява предоставянето на допълнителна подкрепа след оценка от екип за подкрепа на личностното развитие /ЕПЛР/ в детската градина/училището ; 
  • Извършва оценка на деца и ученици със специални образователни потребности при невъзможност за формиране на ЕПЛР в детската градина/училището;
  • Организира повторна оценка при несъгласие на родителя с оценката от ЕПЛР;
  • Извършва оценка за насочване за обучение в специалните училища;
  • Подпомага процеса на осигуряване на допълнителна подкрепа;
  • Предоставя методическа подкрепа;
  • Информира родителите за възможностите за продължаване на образованието или за придобиване на професионална квалификация на учениците със специални образователни потребности след VІІ и Х клас;
  • Извършва преценка за обучението на ученик, настанен в болница;
  • Отлага от задължително обучение в 1 клас за не повече от 1 учебна година.