РЦПППО - Пазарджик

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

„Приобщаването започва от всеки от нас и е постоянен процес на развитие, без крайна точка. Имитацията е възможна, но напълно безсмислена“

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование- Пазарджик е специализирано обслужващо звено на Министерство на образованието и науката.

Основна мисия:

- провеждане на държавната политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в област Пазарджик

- качествено оценяване на индивидуалните потребности на децата/ учениците със СОП за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностна развитие, осигуряване на равен достъп и качествено образование на децата и учениците със СОП в училищата и детските градини на територията на област  Пазарджик

- провеждане на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата/ учениците със СОП в училища и ДГ-ни на територията на област Пазарджик, в които няма назначени специалисти за ЕПЛР.

-провеждане на методическа, организационна и квалификационна дейност с учителите и другите педагогически специалисти и непедагогически персонал от училищата и детските градини на територията на област Пазарджик по въпросите на Приобщаващото образование на децата/ учениците със СОП.

Основни функции: координираща, консултативно, диагностична, методическа, образователна.

В РЦПППО- Пазарджик работи екип от опитни и мотивирани ресурсни учители, логопеди, психолози, педагог на зрително затруднени деца, слухово-речеви рехабилитатори, сензорен терапевт и други специалисти, готови да подкрепят и консултират деца, учители и родители по всички въпроси на приобщаващото образование, както и за организирането на най-ефективната среда за обучение и подкрепа на всяко конкретно дете с проблеми/задръжки в развитието.

Проекти
Колектив
Актуални новини и събития
Посетете нашата галерия
Разгледай