РЦПППО - Пазарджик
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

За учителите

Учебни помагала и методически ръководства 

 

Прикачени документи

Ранна скринингова оценка и насоки за стимулиране развитието на тригодишните деца
Ранна скринингова оценка и насоки за стимулиране развитието на тригодишните деца
Ранна скринингова оценка и насоки за стимулиране развитието на тригодишните деца
Ранна скринингова оценка и насоки за стимулиране развитието на тригодишните деца
Ранна скринингова оценка и насоки за стимулиране развитието на тригодишните деца
Ранна скринингова оценка и насоки за стимулиране развитието на тригодишните деца
ФВ-2 кл.
Технол. и предприемачество-2 клас
Околен свят-2 кл.
Музика-2 кл.
Модел на адаптиран план на урок за ученик със СОП
математика-2 кл.
Изобр. изкуство-2 кл.
БЕЛ-2 кл.
англ. език-2 кл.
Адаптиране нивото на подкрепа за ученика със СОП
Адаптиране на учебното съдържание за ученика със СОП
Адаптиране на учебния план и учебните програми
Адаптиране на стила на преподаване на учителя спрямо стила на учене на ученика
Адаптиране на методите на изпитване и оценяване
Адаптиран план на урок-предимства и структура
Адаптиран план на урока-1 кл. ОС
Адаптиран план на урок-1 кл. математика
Адаптиран план на урок-1 кл БЕЛ
Адаптиран план на урок
1кл. изобр. изкуство
1 кл. физическо възпитание и спорт
1 кл. Технологии и предприемачество
1 кл. музика
Български език и литература