РЦПППО - Пазарджик
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

1. Видове обучителни затруднения - диференциация, общи и специфични характеристики и терапевтични подходи 2. Стресът на работното място. Повишаване на устойчивостта към стрес и Бърнаут синдром.

В два поредни дни, в изпълнение на заложените в Годишния план за дейността РЦПППО-Пазарджик и Плана за квалификационна дейност през учебната 2022-2023 година, бяха проведени вътрешно-квалификационни обучения:
 
На 14.11.2022 г. - „Видове обучителни затруднения – диференциация, общи и специфични характеристики и терапевтични подходи“, водено от специалисти от РЦПППО – Пазарджик: Антония Гъркова – психолог, Ваня Спасова – психолог и Петя Костова – логопед, които споделиха не само теоретични знания, но и практически опит. Ресурсни учители, логопеди и психолози от РЦПППО-Пазарджик имаха възможност да надградят и обогатят компетенциите си по отношение на специфичните обучителни затруднения.
 
На 15.11.2022 г.Стресът на работното място. Повишаване на устойчивостта към стрес и Бърнаут синдром“, проведено от Антоанета Гъркова, психолог в РЦПППО – Пазарджик. Педагогическите специалисти от РЦ – Пазарджик бяха обучени за същността, спецификата и начините за справяне с професионалното прегаряне или т.н. Бърнаут синдром.