РЦПППО - Пазарджик
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Работна среща на рехабилитатори на слуха и говора от Регионалните центрове

На 01 и 02 март в РЦПППО - Ямбол се проведе Работна среща на рехабилитаторите на слуха и говора от Регионалните центрове в страната. 

Представители на РЦПППО-Пазарджик - Мария Божкова - рехабитатор на слуха и говора и Спаска Ташкова-Мичева взеха участие с тема : Адаптиран урок за ученик с увреден слух.