РЦПППО - Пазарджик
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

"Разработване на планове за подкрепа, индивидуални учебни планове и програми за ученици със СОП"

На 17 и 18 октомври 2022 г. беше проведен обучителен семинар на тема: "Разработване на планове за подкрепа, индивидуални учебни планове и програми за ученици със СОП". Планирането на ДПЛР е една от най- важните и отговорни задачи на ЕПЛР в училищата. От начина по който са разработени тези планове и програми за децата със СОП до голяма степен зависи тяхното успешно образователно и социално приобщаване. Инициатор на събитието- РУО- Пазарджик и РЦПППО- Пазарджик. Участници- директори и членове на ЕПЛР- та в училищата на област Пазарджик. Благодаря на всички за интереса и отношението към темата! Благодаря на директора на ПГХХТ- Пазарджик за домакинството!