РЦПППО - Пазарджик
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Методическа подкрепа,организирана от специалисти на РЦПППО- Пазарджик за общообразователните учители от СУ "Георги Брегов", гр. Пазарджик

На 12.03.2024 г. в СУ „Георги Брегов“ директорът на РЦПППО-Пазарджик, д-р Гергана Колчакова, и специалистите: педагог по зрително подпомагане, Красимира Хаджиева, и рехабилитатор  на слуха и говора, Мария Божкова, проведоха  обучение на тема: „Ефективно взаимодействие при работа с деца и ученици със СОП“ на  общообразователните учители от СУ „Георги Брегов", гр. Пазарджик. Участниците в обучението  получиха насоки  как да адаптират учебното съдържание и да изготвят индивидуални учебни програми, които да бъдат съобразени с  възможностите на учениците. Бяха дадени стратегии за работа с учениците със сензорни проблеми в общообразователната среда. Обсъдиха се въпроси, свързани с функциите на ЕПЛР.

Специални благодарности на екипа на средното училище за грижата, вниманието и отговорното отношение към приобщаването на учениците със СОП в общообразователна среда!