РЦПППО - Пазарджик
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Образци на документи

Прикачени документи

Заявление за насочване след 7 клас
Заявление за насочване след 10 клас
Заявление за насочване ЦСОП след 7 клас
Заявление за насочване ЦСОП след 10 клас
Карта за оценяване на напредъка в развитието
План за подкрепа
Пълна карта за функционална оценка на деца и ученици в системата на предучилищното и училищното образование
Карта за функционална оценка за необходимостта от допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици
Nasoki_za_prilagane_na_Karta_web (3).pdf
При невъзможност да се осигури специалист за оценка на индивидуалните потребности на детето
заявление-специално училище
Заявление-отлагане от 1 кл.
Заявление-обучение в ЦСОП
заявление-несъгласие с оценка
заявление-директор чл.190, ал.3, т.2 ЗПУО
заявление-директор за осигуряване на специалист за оценка
заявление-директор за одобряване на ДПЛР
заявление от директора по чл.74 от НПО
заявление от директор