РЦПППО - Пазарджик
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Ерготерапия

Ерготерапията се фокусира върху ежедневните дейности, чрез които децата се ангажират и активно участват в общността. Основна цел на ерготерапията е сигуряване в максимална степен на самостоятелност на лицата с физически, умствени и емоционални нарушения, както и развитие, възстановяване, поддържане, промяна на ежедневните умения за самообслужване и трудова дейност.  Ерготерапевтът подпомага компенсирането на трайно увредени функции, чрез адаптиране на домашната, училищната и работната среда.  Ерготерапевтичната интервенция има цел да осигури пълно и активно участие на хората с увреждания в обществото и да подобри качестото им на живот.

Терапевтичен процес преминава като игра, която включва отделни етапи със специфични модулни занимания. При възможност и желание от страна на родителите, дейностите се осъществяват съвместно с тях.След задълбочено наблюдение и оценка на нуждите серазработва индивидуален план за работа с ясни и конкретни цели. Терапевтичната сесия продължава между 40-60 мин, в зависимост от индивидуалните потребности на детето.