РЦПППО - Пазарджик
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Арттерапия

Товае универсален метод за въздействие и се прилага  за всички възрасти и за всички деца, в т.ч. и за децата със СОП. Арттерапевтичната работа при тях създава условия за обогатяване на социалния опит и развиване на социалните умения. Рисунката или творбата дава възможност на детето то да се разпорежда с нея и това компенсира по някакъв начин положението му сред връстниците. Основана на творческия процес арт терапията дава възможност на децата да експериментират (да натрупат опит), да изразят себе си и да общуват. При арттерапевтичните дейности от особена важност е съблюдаването на принципа за свободаи спонтанност, което дава възможност на детето да изпита удовлетвореност от крайния продукт на своята дейност и съответно оказва положително влияние на самооценката на детето.

Друг важен принцип на арт терапията е одобрението и приемането на всички продукти от творческата дейност, независимо от тяхното съдържание, форма и качество. Тази дейност е безоценъчна и безкритична, а за детето със СОП е изключително важно да се създаде увереност в собствените сили.